<セ・リーグ>        

  広 島 4-5 巨 人  

 勝:沢 村 1勝 1敗 1S

 S:中 川 1勝    3S

 負:フラン 4勝 2敗   

  岡 本 9号 ゲレー 8号